Klub rodičů a přátel při ZŠ Dubeč

Starodubečská 413
Praha 10 Dubeč
IČO:26526565
č.ú. 2100125002/2010

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

25.10.2018 20:55

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady (2 osoby za zákonné zástupce) se uskuteční dne 13. 11. 2018 v průběhu třídních schůzek. (Doporučení ředitelství: Vhodný je jeden zástupce za první a jeden za druhý stupeň, není to však podmínkou.)

Právo volit má zákonný zástupce žáka školy, za každého žáka jeden zástupce.

Právo být zvolen má každý zákonný zástupce žáka školy.

Návrhy na kandidáty lze podávat písemně prostřednictvím třídních důvěrníků předsedkyni KRPŠ paní Kocábkové, nejpozději do 30.10.2018.

K podání návrhů na kandidáty budou zákonní zástupci vyzváni vedením KRPŠ prostřednictvím třídních důvěrníků jednotlivých tříd.

Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, třídu žáka, kterého zákonný zástupce zastupuje.

Jména navržených kandidátů, kteří potvrdí souhlas s kandidaturou, budou zveřejněna na stránkách ZŠ Dubeč od 31.10.2018. 

Volby proběhnou dne 13.11.2018 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy.

Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.

V Praze dne 25.10.2018 Mgr. Jan Mareš - ředitel školy


PRÁVA POVINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY

Práva a povinnosti školské rady vyplývají z §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění.

 

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.


hhhhVOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Volby do školské rady (2 osoby za zákonné zástupce) se uskuteční dne 13. 11. 2018
v průběhu třídních schůzek. (Doporučení ředitelství: Vhodný je jeden zástupce za první
a jeden za druhý stupeň, není to však podmínkou.)
Právo volit má zákonný zástupce žáka školy, za každého žáka jeden zástupce.
Právo být zvolen má každý zákonný zástupce žáka školy.
Návrhy na kandidáty lze podávat písemně prostřednictvím třídních důvěrníků
předsedkyni KRPŠ paní Kocábkové, nejpozději do 30.10.2018.
K podání návrhů na kandidáty budou zákonní zástupci vyzváni vedením KRPŠ
prostřednictvím třídních důvěrníků jednotlivých tříd.
Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na kandidáta, třídu žáka,
kterého zákonný zástupce zastupuje.
Jména navržených kandidátů, kteří potvrdí souhlas s kandidaturou, budou zveřejněna
na stránkách ZŠ Dubeč od 31.10.2018. 
Volby proběhnou dne 13.11.2018 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy.
Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost členům volební komise,
jsou-li k tomu vyzváni.
V Praze dne 25.10.2018 Mgr. Jan Mareš - ředitel školy
 
PRÁVA POVINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY
Práva a povinnosti školské rady vyplývají z §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění.
 
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy,
zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné
zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské
rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první
a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a
zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen
za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován
zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské
rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na
vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K
přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů
oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena
školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen
školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f).
Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním
obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u
zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem
školy.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace
chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených
 
těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není
dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému
projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném
projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich
předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.